Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний Arial 10-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

В журналі друкуються результати оригінальних досліджень інженерно-технологічного спрямування, які стосуються сільськогосподарського виробництва і переробки відповідної продукції, ведення паркового господарства, використання та відновлення довкілля. Увага акцентується на безпечності, ергономічності та екологічності техніко-технологічних засобів і технологій які пропонуються.

До публікації приймаються:

 • закінчені оригінальні роботи, що досі не видавалися (5 -10 сторінок);
 • теоретичні та проблемно-оглядові статті об’ємом до 20 сторінок;
 • матеріали та повідомлення про події із наукового життя;
 • рецензії на книги.

Статті друкуються українською, російською та англійською мовами.

У відповідності з постановою ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1 до друку приймаються лише ті наукові статті, що містять наступні необхідні елементи:

 • постановка проблеми та її актуальність;
 • аналіз результатів останніх досліджень та публікацій, що стосуються проблеми;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, якій присвячена робота;
 • формулювання мети роботи (постановка задачі дослідження);
 • викладення основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки, що витікають з проведеного дослідження, і подальші перспективи.

Текст статті потрібно викласти у такій послідовності: УДК; назва роботи, список, місце роботи та електронні адреси авторів; анотацію на мові статті; основний текст та висновки; посилання на першоджерела.

Всі таблиці і рисунки повинні мати свій номер і заголовок.

Графічні матеріали слід готувати якісно. Їх недбалий вигляд може бути основою для відмови в публікації. Вони мають бути продубльованими в окремих файлах довільного графічного формату (*.jpg, *.psd, *.cdr та ін.). Для растрових рисунків подільна здатність не менше 300DPI. Не використовувати кольорові зображення.

Список використаних джерел формується у порядку появи посилань у тексті українською або російською мовами відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, англійською мовою відповідно до міжнародних стандартів .

References – список використаних джерел латинськими літерами відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею». Оформити References (Harvard standard) можна на сайті 
або за допомогою програми Mendeley

На сайті  можна безкоштовно скористатися сервісом транслітерації україномовного тексту в латини­цю. На сайті є сервіс для транс­літерації російськомовного тексту (стандарт BGN).

Текст статті повинен бути оформленим у редакторі Microsoft Word 2010 та вище з використанням шрифту Arial розміром 10 pt та з одинарним інтервалом. Поля: верхнє та нижнє – 3; ліве та праве – 2 см. Абзац – 0,65 см.

Всі символи, що входять до математичних виразів, незалежно від можливості їх набору у вигляді звичайного тексту, повинні виконуватися із застосуванням Редактора формул Microsoft Equation. Довжина формул не повинна перевищувати 7 см.

До тексту статті слід додати три ідентичні анотації українською, російською та англійською мовами. Обсяг анотації 200 - 250 слів. Анотація включає: назву статті, перелік авторів і, власне, текст анотації, що відображає всі аспекти статті і не містить баластних слів.

Під кожною анотацією друкується список ключових слів (7 -10 слів, не більше 2 рядки).

Стаття повинна супроводжуватися авторською довідкою (для кожного автора) трьома мовами – українською, російською, англійською.

Авторська довідка містить: назву статті; прізвище, повне ім’я та по батькові; рік народження; вчений ступінь, вчене звання; місце роботи (англійською мовою – повна офіційно-прийнята назва установи); посада; ідентифікатор ORCID; адреса для відправки авторського екземпляру. Крім цього слід указати із яким із авторів слід вести переписку.

В разі публікації статті автор надає згоду
на повнотекстовий відкритий доступ до неї в
мережі інтернет.

Редакція залишає за собою право виправляти і скорочувати рукопис, а також повертати авторам роботи, які не відповідають викладеним вище вимогам редакції.

Електронні версії статей надсилати за адресою  enm.journal@gmail.com.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.