Про журнал

Засновник: Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка.

Журнал виходить 4 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.


Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного технічного університету ім. П. Василенка (протокол №8 від 25.04.2019).

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015.